Általános Szerződési Feltételek

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1.1.        Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen Szolgáltatás ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

1.2.        A Vállakozó a kiviteli tervdokumentációt, tartólistát, statikai tervet a legyártott szeglemezes tetőszerkezettel együtt juttatja el a Megrendelőhöz. A felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás alapját képező terveket a Megrendelő adatszolgáltatása alapján a Vállalkozó készíti el.

1.3.        Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a kiajánlottól lényegesen el nem térő, azzal egyenértékű anyagot, vagy műszaki megoldást alkalmazzon, ez nem igényli Megrendelő jóváhagyását, tovább a Megrendelő erre hivatkozással nem utasíthatja vissza a vállalkozói díjazás megfizetését.

1.4.        A Vállalkozó vállalja, hogy az egyeztetési tervet, – melynek alapja a Megrendelő által szolgáltatott adatok – a szerződés teljesítésének menetében foglaltak szerint megküldi a Megrendelőnek.

1.5.        Megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy jóvá fogja hagyni az egyeztetési terv adatait, műszaki paramétereit, méreteit, a jóváhagyott terven a későbbiek folyamán Megrendelő egyoldalúan nem változtathat. Amennyiben a jóváhagyandó terv és a jelen szerződés 1.sz. mellékletét képező ajánlat műszaki paraméterei eltérnek, a jelen szerződésben foglalt vállalási ár módosul, amelyről Felek külön megállapodást vesznek fel. Jelentős műszaki eltérés esetén (például, ha a jelzett igény műszakilag nem megvalósítható) Vállalkozó jogosult a szerződést – a befizetett előleg visszafizetésével együtt – egyoldalúan felbontani.

1.6.        Vállalkozó nem felelős azért, ha a Megrendelő által épített épület méretei eltérnek az egyezetetési tervben megadott adatoktól, vagy a terveket Megrendelő helytelen mérettel hagyja jóvá.

1.7.        Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tetőszerkezet gyártása elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyezési eljárás megszervezése, a hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata.

2.            VÁLLALKOZÁSI DÍJ:

2.1.        Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban valamennyi körülményt – különös tekintettel a vonatkozó tervekre – a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.

2.2.        Az FMV díját és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a vállalkozási díj nem tartalmazza, az a megrendelő felelőssége.

3.            SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK MENETE:

3.1.        A szállításra a gyártást követő készrejelentés után kerülhet sor, a 4. pontban (szállítás menete) foglaltak szerint.

Megrendelő érdekkörébe eső, fentiekben meghatározott ütemezéshez mért késedelem esetén a végleges gyártási, szállítási határidő is csúszik.

3.2.        A szerződés aláírásakor Vállalkozó a gyártást és szállítást a gyártási és szállítási programjába ütemezi. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy megrendelő késedelme esetén a szerződésben meghatározott, legyártandó tetőt a gyártási vagy szállítási programból kiveszi, és azt egy következő gyártási és szállítási időpontra ütemezi be. Hogy a megrendelés mennyi idővel később kerül legyártásra, szállításra az a Vállalkozó megrendelésállományától függ, a késedelem hossza a megrendelő késését is meghaladhatja.

Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy a fent megszabott műszaki ütemezési átfutási időket teljesíteni vállalják. Késedelem esetén pedig mindketten törekszenek a mielőbbi teljesítésre.

3.3.        Felek akként állapodnak meg, hogy Vállalkozó a megrendelést az egyeztetési terv alapján végzi el. A tetőszerkezet gyártása akkor tekinthető elkészültnek, ha mindenben megfelel az egyeztetési tervben foglalt követelményeknek.

3.4.        A Vállalkozó email útján küldi ki az egyeztetési rajzot a Megrendelőnek. A Megrendelő köteles az egyeztetési rajzot 3 munkanapon belül írásban visszaigazolni a Vállalkozó részére.

3.5.        Vállalkozó a tetőszerkezet elkészültéről köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt írásban, egyúttal a szállítás várható időpontjáról is tájékoztatja Megrendelőt.

3.6.        A jelen szerződés tárgyát képező gyártás részeként leszállított termékekre és a felhasznált anyagokra vonatkozóan – amelyek jogszabálynál fogva korábban nem kerültek át a Megrendelő tulajdonába – a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizárólag a dolog átadásával és a gyártásra vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot.

4.            SZÁLLÍTÁS MENETE:

4.1.        Vállalkozó a tetőszerkezet elkészültéről köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt írásban, egyúttal a szállítás várható időpontjáról is tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő köteles a szállítás tervezett időpontját írásban visszaigazolni, valamint a vállalkozói díjat kifizetni haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, valamint; megrendelő jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy a visszaigazolás, illetve kifizetés elmaradása esetén a Vállalkozó a tetőszerkezetet nem szállítja ki.

4.2.        Megrendelő köteles a tetőszerkezetet átvenni, annak átadás-átvételével a kárveszély átszáll Megrendelőre. A szállítás költségeit és a fuvarozás során fennálló kárveszélyt az a fél viseli, aki a szállítást, vagy szállíttatást a megállapodás alapján végzi.

4.3.        Megrendelő kötelessége meggyőződni arról, hogy a szállítási cím tehergépjárművel megközelíthető. Amennyiben a szállítás azért hiúsul meg, mert a tetőszerkezetet szállító tehergépjármű fizikailag nem tud felvonulni a teljesítés helyeként megadott ingatlanra, úgy ezért Vállalkozót felelősség nem terheli.

4.4.        Megrendelő kötelezettsége továbbá ellenőrizni, hogy behajtási engedély szükséges-e a szállítási cím megközelíthetőségéhez. Amennyiben behajtási engedély szükséges, annak megszerzése Megrendelő feladata. A behajtási engedély hiányában történő szállítás meghiúsulása Megrendelőnek felróható, illetve az ezzel járó büntetés teljes egészében Megrendelőt terheli.

4.5.        Amennyiben a vállalkozói díj szerződés szerinti összege nem érkezik meg Vállalkozó bankszámlájára legalább 2 munkanappal a szállítás megkezdése előtt, Vállalkozó jogosult a szállítást meghiúsult szállításként kezelni.

4.6.        Amennyiben Megrendelő a visszaigazolt időpontban nem veszi át Vállalkozótól a leszállított tetőszerkezetet, úgy ez meghiúsult szállítás. Vállalkozó ezen esetben a telephelyén őrzi a visszaszállított tetőszerkezetet díjazás ellenében, melynek díja 10.000,00 Ft azaz tízezer forint minden megkezdett naptári nap után. Az ismételt szállításról, annak feltételeiről felek annak felmerülésekor külön megállapodást kötnek.

4.7.        A tetőszerkezet átadás-átvétele akként történik, hogy Vállalkozó a teljesítés helyén előre egyeztetett időpontban átadja Megrendelőnek vagy megbízottja részére a kész tetőszerkezetet, a szállítólevél Megrendelő általi átvételével a tetőszerkezet átvettnek minősül és a szerződés Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül. Felek fentieken túl teljesítésigazolást vesznek fel, melyet mindkét fél aláírásával lát el.

4.8.        A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítás reggel 10 óra előtt nem lehetséges. A szállítási napon történő esetleges csúszásért Vállalkozót nem terheli felelősség.

4.9.        Vállalkozó kifejezetten felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a termék helyszíni lepakolása során csak az első óra díjmentes, azt követően minden megkezdett óra költsége óránként 15.000 Ft+ÁFA, melyet Vállalkozó számlába állít.

4.10.     Megrendelő felelőssége, hogy a termék lerakásáról gondoskodjon. A tetőszerkezet olyan tartókból áll, amelyek általában kb. 3 fő kézi erejével gyorsan leemelhetők, de a legnehezebb tartók súlyát kérés esetén megadjuk. Vállalkozót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a Megrendelő a lepakolást nem tudja biztosítani, a lepakolás elmaradása át nem vett tetőnek minősül.

4.11.     Vállalkozó jogosult a leszállított tetőről a helyszínen fotókat készíteni és azt referenciaként felhasználni.

5.            VIS MAIOR:

5.1.        Mentesülnek szerződő Felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik Szerződő Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza.

5.2.        Nem tekinthető a jelen Szerződésből eredő kötelezettségek megszegésének, ha az adott kötelezettség hibás teljesítését közvetlenül vis maior okozza. Vis maior jelenti azon nem várt eseményeket, amelyek függetlenek a vis maiorra hivatkozó Fél akaratától vagy befolyásától, ilyenek különösen, de nem kizárólagosan árvíz, tűzvész, természeti katasztrófa, kedvezőtlen időjárási feltételek, sztrájk, háború, felkelés, légi katasztrófa. Megrendelő gazdasági helyzetének, vagy finanszírozási képességének változása nem tekinthető vis maiornak. Félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megszegéséből vagy jogszabály megsértéséből eredő körülmények nem minősülnek vis maiornak. Felek együttesen rögzítik, hogy a Vis Maior időtartamával a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik, attól a felek egyoldalú jognyilatkozatukkal nem jogosultak elállni, vagy a jogviszonyt más egyoldalú jognyilatkozattal megszűntetni.

6.            SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS:

6.1. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott tetőszerkezet minősége, mind a felhasznált anyagok, mind annak szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak megfelelnek, továbbá szavatolja a gyártási munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

6.2         A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered.

6.3.        Amennyiben a felek a Megrendelői igénnyel vagy kifogással kapcsolatosan eltérő álláspontot alakítanak ki, úgy Megrendelő jogosult közjegyző előtt előzetes bizonyítási eljárás keretében igazságügyi szakértő kirendelését kérni a hiányosságok feltárása érdekében.

6.4.        A gyártással összefüggésben a Vállalkozó az általa a Megrendelőnek gondatlan szerződésszegéssel okozott károk megtérítésért fennálló felelősségét a következmény károk (így különösen elmaradt haszon, kamatveszteség, termeléskiesés stb.) vonatkozásában kizárja. A felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Vállalkozó szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségére.

7.            VEGYES RENDELKEZÉSEK:

7.1.        Megrendelő bármely jogával vagy igényével nem köteles élni, de ez nem jelenti azt, hogy ezen jogáról/igényéről lemondott volna.

7.2.        A Szerződés a Felek egybehangzó, megfontolt, közös egyeztetés során kialkudott, és végső formában elfogadott szerződéses megállapodását tartalmazza. A Szerződés aláírásától kezdve, a megelőző tárgyalásokon személyesen, és/vagy levél, illetve telefax útján tett ajánlatok és nyilatkozatok hatályukat vesztik, s azokat a Felek vállalkozói jogviszonyával kapcsolatosan figyelmen kívül kell hagyni.

7.3.        Jelen Szerződés kizárólag írásban, a felek által közösen, ugyanazon szerződéses példány aláírásával módosítható.

7.4.        A Szerződés bármely részének érvénytelensége nem érinti a teljes Szerződés érvényességét. Egyes rendelkezések érvénytelenségét úgy kell kezelni, mintha azon rendelkezés létre sem jött volna és a Felek ezen érvénytelen kikötés nélkül is a Szerződést megkötöttnek tekintik.

7.5.        Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni, de jogvitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést. A tárgyalások sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére Felek, a Budapesti II. és III. kerületi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.6.        Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés teljes szövegét és valamennyi mellékletét áttanulmányozta és azt jelen szerződés aláírásával elfogadja.

Jelen Szerződés 2 (két) eredeti példányban készült, amelyből a Vállalkozót 1 (egy) a Megrendelőt 1 (egy) eredeti példány illet meg.

Vaszar, 2023. április 3.

FarmTető - szolgáltatási kör és terület

  • #szeglemezes tető Pécs
  • #tetőszerkezet készítés Dunaújváros
  • #tehenészeti telep tető Székesfehérvár
  • #terménytároló tető Bakonybél
  • #istálló tető Szekszárd
  • #sertéstelep tető Veszprém